ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน


 

 

36376190 1773856049368984_7638119338980933632_n
ชื่อ : นางพิชญา  กองแดง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการ
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 
-ครูดีไม่มีอบายมุข ของ สพฐ..
-ครูฝึกซ้อมแข่งขันคอมพิวเตอร์  สพท.รบ.1

- 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ปีการศึกษา 2564

ที่อยู่ : 167 หมู่ 1 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
Tel : 08ึ7-1705636
 ครูดวงกมล
ชื่อ : นางดวงกมล อุดมศรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (นาฎศิลป์)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการ
WebSite:www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 
-ครุผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันนักบินน้อย

ที่อยู่ :  103/3 หมู่ 8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
Tel : 089-0436068
ชื่อ : นางพรพิมล  คงสุวรรณ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท(การสอนสังคมศึกษา)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการ
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail : 


ที่อยู่ : 
Tel :
ชื่อ : นางสาววรรณพร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การอนุบาลศึกษา)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการ
Web Sitewww.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :
 

เกียรติบัตร: 
-แม่ดีเด่น ปี 2546
-ครูผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้ ปี 2550

ที่อยู่ : 19/2 หมู่ 1 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 089-5474230

 
ชื่อ : นางปชาวริณท์  บ้งกาวงษ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ( วทบ.เคมี )
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ ครู
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร:

ที่อยู่ :60 หมู่ 10 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
Tel : 097-0313658

 
ครูปอ1
ชื่อ : นางสาวภัชชกัญญา เกรียงชญาคุณ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ ครู
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 

ที่อยู่ : 46/74 ม.9 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 082-2533784

ครูออย1
ชื่อ : นางสาววราลี  ม่วงสด
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ ครู
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 

ที่อยู่: 209 ม.6 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
Tel : 080-6585608

 
ชื่อ : นางศุภลัคษณ์  เปรมยิ่ง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศิลปะ)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการ
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร
ที่อยู่ : 107/1 หมู่ 2 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 088-4457155
 
ชื่อ :
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ
Web Sitewww.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 
 

ที่อยู่ :
Tel :
ชื่อ :
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail : 

 

 ชื่อ :
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
ตำแหน่ง ครู
  วิทยฐานะ
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail : 

เกียรติบัตร: 


ที่อยู่ :
   
 
   
ชื่อ :
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะ
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 


 

ที่อยู่ : 
Tel :
   
img 1308
ชื่อ : นางอรอนงค์ ณ พัทลุง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการ
WebSite:www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 
- ข้าราชการดีเด่น ปี 2545
- ครูดีในดวงใจ ปี 2550
- ครูมาตรฐานป้ายทองระดับจังหวัด ปี 2546
- หนึ่งแสนครูดี ปี 2555

ที่อยู่ : 
Tel : 084-7578182

   
   
img 1237
ชื่อ : นางเธียรธารา อ้นน้อย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการ
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เกียรติบัตร: 
-รองชนะเลิศครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น ปี 2536 
-ครูผู้ปฏิบัติงานสายผู้สอนดีเด่น ปี 2547

ที่อยู่ : ร.ร.วัดดอนตลุง
Tel : 089-0265837
   
img 1303
ชื่อ : นายสุวิชา วงศ์ตัน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คหกรรมศาสตร์)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เกียรติบัตร: 
-ครฝึกูสอนนักเรียนการประดิษฐ์งานใบตอง รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลาง ปี 2552
-ครูฝึกูสอนนักเรียนการประดิษฐของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ รางวัลเหรียญทอง ระดับเครือข่าย ปี 2553

ที่อยู่ : 43 หมู่ 4 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 089-0265837

   
img 1222
 
ชื่อ : นางละอองดาว รัตนวิมล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 
-ครดีเด่น ปี 2549
-ครูผู้รนำการปฏิรูปการเรียนรู้ ปี 2550
-
ครผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันอ่านร้อยแก้วระดับเหรียญทอง 

ที่อยู่ : 130 หมู่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 032-391522, 087-1540296
   
img 1283
 
ชื่อ : นางสาวรัชนีนารถ หนูนารถ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 
-ครูดีเด่นคณิตศาสตร์ ปี 2549-2550 (เครือข่ายที่ 7) 
-ครูดีเด่นภาษาไทย ปี 2551 (เครื่อข่ายที่ 7)
-หนึ่งแสนครูดี ปี 2556


 

ที่อยู่ : 7 หมู่ 15 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 081-9424298
   
img 1225
ชื่อ : นางบุบผา พวงแก้ว
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปฐมวัย 
ปริญญาโท (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง :  ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการ
Web Sitewww.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร : 
-ครูผู้สอนดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2553
-โล่ความดีทำความดีเพื่อแผ่นดิน ปี 2553
-หนึ่งแสนครูดี ปี 2556ที่อยู่ : 233 หมู่ 9 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 089-9914768

   
img 1271
ชื่อ : นางจตุพร มณีจันทร์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ตำแหน่ง :  ครู
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เกียรติบัตร:

ที่อยู่ : 32 หมู่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 089-2591821

   
img 1203
ชื่อ : นางสุมาลี  แกล้วกล้า
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชศาสตร์
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
Web Site www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail : sumalee004 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เกียรติบัตร:
- ปี 2553  รับรางวัลครูระดับดี  จากกลุ่มพัฒนาการศึกษาเครือข่ายที่ 7
- ปี 2554 รับรางวัลครูดีเด่นระดับดีเด่น จากกลุ่มพัฒนาการศึกษาเครือข่ายที่ 7 

ที่อยู่ : 131 หมู่ 1 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
Tel : 

   
img 1245
ชื่อ : นางดวงกมล  อุดมศรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นาฎศิลปไทย
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1

 ที่อยู่ 49/5 ม.6 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000
Tel:084-9058737

img 0178
ชื่อ : นางกวินณา  นาขาม
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณิตศาสตร์
                             โท  วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

เกียรติบัตร: 

ที่อยู่ : ค่ายบุรฉัตร    ต.เกาะพลับพลา   อ.เมือง  จ.ราชบุรี
Tel : 081-5297202

 

   
img 1262
ชื่อ :

นางสาวเปรมฤดี ลิ้มทุติเนตร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (การประถมศึกษา)

ตำแหน่ง :

พนักงานราชการ

Web Site www.school.obec.go.th/dontalung

เกียรติบัตร: 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
-อบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 
-จัดทำข้อมูลและจัดนิทรรศการการกระจายอำนาจสู่สภานศึกษา

ที่อยู่ : 143/2 หมู่ 5 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 089-0265837
   
  ชื่อ                                                
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง บุคลากรอื่นๆ(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

Web

Site:

www.dontalung.com

 

เกียรติบัตร

ที่อยู่ 

   
ชื่อ :

นายกล้าณรงค์  วงศ์ษาโรจน์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สังคมศึกษา)
ตำแหน่ง :

พนักงานราชการ

Web Site: www.dontalung.com
E-Mail :

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เกียรติบัตร:

ที่อยู่ : 22/7หมู่ 7 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : - 096-1710098

   
img 1227_2
ชื่อ : นายสมพิศ วิชิตชาญ
วุฒิการศึกษา ม.ศ.5
ตำแหน่ง : ช่างคุรุภัณฑ์
Web Sitewww.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: -

ที่อยู่ : 91 หมู่ 2 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 080-7711780

 
 


 

บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ  

บุคลากรที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง

 

 
 
 
ชื่อ : นางสิริพร  ธิติธรรม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Web Site : www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 


-ครผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้ ของ สพท.รบ.1
-ครูฝึกซ้อมนักเรียน การทำอาหารคาว(จานเดียว) ของ สพฐ
-คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการร้อยมาลัย ของ สพท.รบ.1

ที่อยู่ : 239/1 หมู่ 2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 032-316477, 081-7742158

เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง  วันที่  30 กันยายน 2555

 
 
ชื่อ : นางสาวศิริวรรณ  ลี้กิจเจริญผล
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (1.จิตวิทยาการศึกษา 
2. เทคโนโลยีการศึกษา)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
่Web Site : www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   
 

เกียรติบัตร: 
-ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นปี2539-2545 อ.เขาสวนกวาง-น้ำพอง สปจ.ขอนแก่น 
-วิทยากรอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ ปี 2539-2545 อ.เขาสวนกวาง-น้ำพอง สปจ.ขอนแก่น
-ครูผู้มีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนู้ดีเด่นปี2542 สปจ.ขอนแก่น
-ครูดีเด่นปี2548 
-ครูดีในดวงใจ ปี 2548 ของ สพท.รบ.1 
- หนึ่งแสนครูดี ปี 2555

ที่อยู่ : 57/4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 086-3608429

 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่างสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี วันที่ 30 พ.ย. 2555

 

ชื่อ : นางดรุณี อ่วมเจริญ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ภูมิศาสตร์)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Web Site : www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :
 

เกียรติบัตร: 
-ครูแนะแนวดีเด่น สปจ.ราชบุรี ปี 2539
-ครูผู้มีผลงานดีเด่นคุรุสภา จ.ราชบุรี ปี 2541

ที่อยู่ : 67/3 หมู่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี         Tel : 081-5735867
 เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง  วันที่  30 กันยายน 2556
ชื่อ : นางปนัดดา เปรมยิ่ง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ชีววิทยา)
ตำแหน่ง                        ครู                                  
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
WebSite:ww.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 
-ครดีในดวงใจ ปี 2552
-การอบรมเทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธีกร 
-ครผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น "เพชรสามา" ปี 2552

ที่อยู่ : 88/18 หมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 087-5289764

เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนบ้านตอนตลุง วันที่ 30 กันยายน 2556  

 
ชื่อ : นายสมไชย กระต่ายทอง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง : ครู

Web Sitewww.school.obec.go.th/dontalung
www.dontalung.com
E-Mail : MYWAYTHISWAY@HOTMAIL 

 Administrator 

Webmaster 

 เกียรติบัตร: 
-วิทยากรอบรมโปรแกรม Dreamweaver เขตการศึกษา 5 ปี 2546
-วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ เขตการศึกษา 5  
-วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ปี 2551
-หนึ่งแสนครูดี ปี 2555
-วิทยากรอบรม ICT สพป.รบ1 ปี 2555
-วิทยากรแกนนำอบรม Tablet  ปี 2555
-วิทยากรการพัฒนาสื่อบน Tablet  ปี 2556
-ครูดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คุรุสภา ปี 2556 

ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่างสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี วันที่ 27 ธ.ค. 2556

img 1269
ชื่อ : นางวันวิสาข์ ทรัพย์มั่น
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คณิตศาสตร์)
ตำแหน่ง : ครู
Web Site: www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

 

เกียรติบัตร:

-หนึ่งแสนครูดี ปี 2556

 
ที่อยู่ : 2 หมู่ 7 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
Tel : 082-0224972
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านลำท่าโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันที่ 10 ม.ค. 2557

 

img 1288

ชื่อ :

นางสาวพิมพ์วิภา บำรุงทรัพย์

วุฒิการศึกษา บธ.บ.
ตำแหน่ง :

บุคลากรอื่น ๆ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

Web Sitewww.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it " data-mce-href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "  

เกียรติบัตร:

ที่อยู่ : 221 หมู่ 14 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
Tel : 085-1799590} 086-3440352
ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี                                  

 

img 1227_1

ชื่อ : นายปรเมนทร์ สามนคร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศิลปศึกษา)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Web ite:www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 
-ครูสอนศิลปศึกษาดีเด่น สปจ.ราชบุรี ปี 2540
-ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ปั้นประติมากรรมลอยตัว ปี 2550 
-ครูดีในดวงใจ ช่วงชั้นที่ 3 ปี 2551 ของ สพท.รบ.1 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2555
-หนึ่งแสนครูดี ปี 2556

 

เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เมือวันที่ 30 กันยายน 2558                                 

 

ชื่อ : นายปรเมนทร์ สามนคร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศิลปศึกษา)
ตำแหน่ง : ครู
  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Web ite:www.school.obec.go.th/dontalung
E-Mail :

เกียรติบัตร: 
-ครูสอนศิลปศึกษาดีเด่น สปจ.ราชบุรี ปี 2540
-ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ปั้นประติมากรรมลอยตัว ปี 2550 
-ครูดีในดวงใจ ช่วงชั้นที่ 3 ปี 2551 ของ สพท.รบ.1 
- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2555
-หนึ่งแสนครูดี ปี 2556

 

 

         

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review