pic1
pic2











pic4 01
pic4 02
pic4 03
pic4 04
pic4 05
pic4 06
pic4 07





 

 

กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

1.  นายสุนทร คุสินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสถานศึกษา
2. นายอำนาจ ทองพิบูลย์  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ
3. นางสุภลัคน์  เปรมยิ่ง  ผู้แทนครู  กรรมการ
4. นางทองหยด รื่นยาน  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ
5. นายเฉลา  น้อยหนู  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
6. นางอัญชลี รอดนิกร  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ
7. พระครูศาสนกิจจานุโยค    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ
8. พระอธิการจักรกฤษณ์พุทธสาโร  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ
9.  นางพักตร์วิภา อโณวรรณพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
10. นางกัญจน์จญา ไวคกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
11. ส.ท. จรัญ  หมื่นศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
12. นายชมนันท์  บรรดาศักดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
13. นางวาสนา  อะริยทัศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
14. นางน้ำค้าง วิถีประดิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
15. นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ/เลขานุการ

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review