pic1
pic2pic4 01
pic4 02
pic4 03
pic4 04
pic4 05
pic4 06
pic4 07

 

 

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2561
จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ
โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ระดับชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวนผู้เรียน
ชาย
หญิง
รวม
   อนุบาล(3ขวบ)
17
8
25
 
 อนุบาล 1
1
13 
13 
26
   อนุบาล 2
1
13
16
29
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
3
43
37
80
   ประถมศึกษาปีที่ 1
31
14
45
   ประถมศึกษาปีที่ 2
1
18
15
33
   ประถมศึกษาปีที่ 3
1 
14
22
36
   ประถมศึกษาปีที่ 4
1
10
16
26
   ประถมศึกษาปีที่ 5

18
21
39
   ประถมศึกษาปีที่ 6
1
16
21
37
รวมระดับประถมศึกษา
7
107
109
216
   มัธยมศึกษาปีที่ 1
2
38
19
57
   มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
23
23
46
   มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
15
22
37
รวมระดับมัธยมศึกษา
5
76
64
140
รวม
15
226
210
436

  

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review