pic1
pic2pic4 01
pic4 02
pic4 03
pic4 04
pic4 05
pic4 06
pic4 07

 

 

จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2563
จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ
โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ระดับชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวนผู้เรียน
ชาย
หญิง
รวม
   อนุบาล(3ขวบ)
0
0
0
 
 อนุบาล 2
1
11
12 
23
 อนุบาล 3
1
15
18
34
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
2
26
30
56
   ประถมศึกษาปีที่ 1
21
11
32
   ประถมศึกษาปีที่ 2
1
11
13
24
   ประถมศึกษาปีที่ 3
1 
31
15
46
   ประถมศึกษาปีที่ 4
1
17
17
34
   ประถมศึกษาปีที่ 5

12
20
32
   ประถมศึกษาปีที่ 6
1
16
15
31
รวมระดับประถมศึกษา
7
108
91
199
   มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
16
15
31
   มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
13
19
32
   มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
11
15
26
รวมระดับมัธยมศึกษา
3
40
49
89
รวม
12
174
170
334

  

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review