IMG 6398  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติธุรการโรงเรียน

 

ประกาศโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้าง อัตราจ้าง ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน

ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญาตรี สามารถสมัครได้ แต่ต้องรับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 032-391127 / 081-8584928 / 096-1710098


 

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review