หน้าปกอบรมสะเต็มประถม อบรมครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562

 

วันที่ 24 เมษายน 2562 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์อบรม STEM Education โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) โดยมี นางโสภี สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) และคณะครูพี่เลี้ยง STEM โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)  มีผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่น ๆ จากโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าเรียนทางระบบออนไลน์ ของ สสวท. เพื่อประเมินผ่านเป็นครู STEM Education สพฐ. และพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นต่อไป จำนวน 60 คน และนายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดูแลและดำเนินงานโครงการ (ข้อมูล/ภาพโดยนายบุญประคอง/ศน./และโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review